Regulamin

Niniejszy regulamin jest nieodpłatnie udostępniony i może być pozyskany, odtwarzany i utrwalony w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na odpowiednim nośniku i w odpowiednim formacie.

Regulamin serwisu internetowego i sklepu internetowego Perfect Bar

1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwis internetowy oraz sklep internetowy Perfect Bar, dostępny m.in. pod adresem http://perfectbar.znaniecki.eu jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców. Serwis jest prowadzony przez Wojciech Znaniecki “Znaniecki” z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Zamczysko 50, 85-689 Bydgoszcz), NIP: 5542518233, adres kontaktowy poczty elektronicznej: biuro@znaniecki.eu.

1.2. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Usług przez Usługodawcę.

1.3. Definicje:

1.3.1. Regulamin ​- niniejszy regulamin serwisu internetowego.

1.3.2. Strony ​- Usługodawca lub Sprzedawca i Usługobiorca lub Klient.

1.3.3. Klient​, Usługobiorca ​- przedsiębiorca, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, art 43, który zamierza skorzystać lub korzysta z Usługi. Dla Klientów będących osobami fizycznymi korzystanie z Usługi musi być związane z wykonywaną przez Klientów działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.4. Usługodawca, Sprzedawca ​- Wojciech Znaniecki wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą “Znaniecki” z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Zamczysko 50, 85-689 Bydgoszcz), NIP: 5542518233, adres kontaktowy poczty elektronicznej: biuro@znaniecki.eu.

1.3.5. Serwis ​- Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://perfectbar.znaniecki.eu/

1.3.6. Sklep ​- Serwis internetowy będący częścią Serwisu Usługodawcy,  dostępnego pod adresem internetowym http://perfectbar.znaniecki.eu/, umożliwiający Klientom złożenie  oraz opłacenie zamówienia u Sprzedawcy.

1.3.7. Usługa ​- jakiekolwiek zlecenie, dzieło lub usługa świadczone lub wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Klienta lub Usługobiorcy.

2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

2.1. Serwis służy do prezentacji produktów oferowanych przez Usługodawcę a w szczególności oprogramowania “Perfect Bar” oraz usług i produktów z nim powiązanych. Częścią serwisu jest Sklep, w którym Klienci, mogą zakupić produkty Usługodawcy.

2.2. Serwis oraz Sklep są kierowane do przedsiębiorców.

3. Warunki świadczenia usług

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:

3.1.1. Urządzenie z dostępem do Internetu z zaintalowaną, zaktualizowaną przeglądarką internetowa np: Microsoft Internet Explorer v10, Microsoft Edge v35, Google Chrome v55.

3.1.2. Włączona, w przeglądarce, obsługa plików cookies oraz skryptów Javascript.

3.2. Zabrania się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

4.1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest w momencie założenia (rejestracji) konta w Sklepie przez Klienta.

4.2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi jest możliwe z poziomu Sklepi lub przez kontakt z przedstawicielem Sklepu.

5. Ochrona danych

5.1 Dane klienta są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane wyłączenie w celu realizacji Usługi lub zamówienia. Klient zgadza się na udostępnienie danych potrzebnych w toku postępowania.

5.2 Polityka plików „cookies” jest dostępna pod adresem: http://perfectbar.znaniecki.eu/polityka-cookies/

5.3 Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania obowiązujących aktów prawnych dotyczących  ochrony danych, zwłaszcza do zachowania tajemnicy danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych  osobowych oraz do podjęcia stosownych działań technicznych i organizatorskich w celu zabezpieczenia ochrony danych.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamacje odnośnie świadczenia usługi oraz korzystania z Serwisu mogą być zgłaszane osobiście, listownie lub za pomocą wiadomości elektronicznej na adres Usługodawcy zdefiniowany w pkt 1.1.

6.2. Reklamacja powinna zawierać nazwę i adres Klienta, NIP, imię i nazwisko a także adres e-mail osoby kontaktowej jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Zaleca się także wskazanie oczekiwanej reakcji Usługodawcy.

6.3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

6.4. O wyniku reklamacji reklamujący zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail lub, na wniosek Klienta, pisemnie na adres Klienta w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące Serwisu należy kierować na adres e-mail: biuro@znaniecki.eu.

7.2. Spory wynikające ze świadczenia Usługi oraz korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

7.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe właściwe przepisy prawa polskiego m.in. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

 8. Klauzula salwatoryjna

8.1 Jeżeli wybrane elementy Regulaminu są lub staną się nieaktualne, nie podważa to ważności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. W miejsce postanowienia nieaktualnego, niezgodnego z prawem wchodzi przepis ustawy.